EUROPAN

EUROPAN

Temat przewodni w E11

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 28 Lutego, 2011 - 12:37, admin

Temat przewodni w E11

Europan E11 Polska, mapa lokalizacji konkursu Europan E11 Polska, mapa lokalizacji konkursu
fot. Europan E11 Polska, mapa lokalizacji konkursu

TITLE:
POZYTYWNE PROMIENIOWANIE

BENEFITS OF FRIENDLY RADIATION

CATEGORY: 
territorial/urban

LOCATION:
Warszawa, ul. Podskarbińska
Podskarbińska street, Warsaw

POPULATION:
1 714 446

STUDY SITE:
172,20 ha

SITE OF PROJECT:
24,00 ha

SITE PROPOSED BY:
Urząd M.St. Warszawy
Warsaw Municipal Government Office

OWNER OF THE SITE:
Skarb Państwa i M.St. Warszawa
State Treasury and Warsaw Municipality

TYPE OF ORDER AFTER COMPETITION:
engagement of wining architects in the area transformation

ZMIANY FUNKCJONALNE
CHANGE TO OPERATE

Motorem dynamicznych zmian przestrzennych na warszawskiej Pradze w ostatnich latach jest budowa Stadionu Narodowego i organizacja Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. Celem projektu jest

<WYKORZYSTANIE POZYTYWNEGO WPŁYWU INWESTYCJI PRZY PRZEKSZTAŁCENIU ZDEGRADOWANYCH TERENÓW PRZEMYSŁOWO-MAGAZYNOWYCH GROCHOWA W WIELOFUNKCYJNĄ DZIELNICĘ MIESZKANIOWĄ.>

Projekt powinien uwzględniać specyfikę społeczną i kulturową Pragi i zapobiegać wykluczeniu społecznemu mieszkańców dzielnicy. Optymalna proporcja zabudowy mieszkaniowej, terenów sportu, rekreacji, nowoczesnego przemysłu i pracy sprzyjać powinna dalszemu harmonijnemu i zrównoważonemu rozwojowi dzielnicy.  Ze względu na peryferyjne położenie terenu, tworzenie przejrzystej struktury powiązań z miastem - zarówno na poziomie lokalnym jak i całej aglomeracji – wymaga znalezienia atrakcyjnej przyciągającej funkcji na zakończeniu ulicy Podskarbińskiej. W projekcie należy wziąć pod uwagę rozwiązanie problemu istniejących barier komunikacyjnych w postaci linii kolejowych i właściwej od nich izolacji.

The driving force behind dynamic spatial changes in thePraga borough in recent years is the construction of the National Stadium and the organization of the UEFA European Football Championship EURO 2012. The project aims to

< BENEFIT FROM THE POSITIVE IMPACT OF INVESTMENT IN TRANSFORMATION OF DEGRADED INDUSTRIAL AREAS OF GROCHÓW DISTRICT INTO A MULTIFUNCTIONAL RESIDENTIAL QUARTER.>

The project should take into account the social and cultural specificities of Praga borough, and prevent social exclusion of local residents. The optimal ratio of housing, sports and recreation areas, modern industry and employment should facilitate the further harmonious and sustainable development of the district. Due to the suburban location of the area, creating a clear structure of the connections with the city - both locally and in terms of the whole agglomeration - requires finding an attractive feature at the end of the Podskarbińska street. The project should solve the problem of existing communication barriers, namely the railways, and their proper isolation.

STRATEGIA MIASTA
CITY STRATEGY

W ostatnim dziesięcioleciu rozwój Warszawy – największego miasta i stolicy Polski -gwałtownie przyspieszył.  Pozycja centrum administracyjnego, edukacyjnego, kulturowego i biznesowego oraz wyższa niż w pozostałych regionach średnia zarobków powodują stały wzrost migracji. Rosnąca liczba mieszkańców i rozwój terytorialny powodują rozlewanie tkanki miasta. Strategią miasta jest zwiększenie intensywności zabudowy, m.in.  poprzez reurbanizację terenów poprzemysłowych oraz kolejowych. Organizacja EURO 2012 i budowa największej w mieście Sali koncertowej Sinfonia Varsovia zwróciły uwagę na konieczność przekształceń terenów na wschodnim brzegu Wisły. Zainteresowanie sportową imprezą i liczne towarzyszące jej inwestycje korzystnie wpłynęły na perspektywy rozwoju tej części miasta.

In the last decade the development of Warsaw - the largest city and capital of Poland - accelerated rapidly. The status of the administrative, educational, cultural and business center with salaries higher than in other regions, continue to cause increasing migration. Growing number of residents and territorial development results in the urban sprawl. The city’s strategy is to increase the development intensity, including re-urbanisation of brownfield and railway sites. The organization of EURO 2012 and the construction of the city’s largest concert hall, Sinfonia Varsovia, highlighted the need for transformation of the areas on the east bank of the Vistula river. Interest in the sporting event and numerous accompanying investments favorably affected the development prospects of this part of town.

LOKALIZACJA KONKURSU
SITE DEFINITION

Teren projektu zlokalizowany jest w prawobrzeżnej części miasta, w zakolu otaczającej go od północy linii kolejowej w dzielnicy historycznie związanej z przemysłem. Od strony południowej obszar graniczy z obiektami sportowymi, pierwotnie przeznaczonymi dla lokalnej społeczności i dalej z tradycyjną dzielnicą mieszkaniową o robotniczo-socjalnym charakterze. Właściwy teren projektu już od lat 30-tych związany jest z przemysłem lotniczym. Obecny właściciel - Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL - WARSZAWA II" S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej BUMAR – Narodowego Koncernu Zbrojeniowego. Reorganizacja przedsiębiorstwa i trudności w utrzymaniu produkcji w miejskiej lokalizacji skłoniły właścicieli terenu do decyzji o sprzedaży gruntów. Teren liczy 6ha. Celem projektu jest stworzenie programu dla przyszłych mieszkańców nie kolejnej miejskiej sypialni, ale  wielofunkcyjnej dzielnicy zapewniającej optymalne warunki do mieszkania, pracy i relaksu.

Project area is located on the right bank of the Vistula river, at the bend of the railway line surrounding it from the north. The area is historically industrial. From the south, the area borders with sports facilities, originally designed for the local community, and with the traditional workers' and social residential district. The terrain of the project has been associated with the aviation industry since the 1930s. The current owner - WSK PZL - WARSZAWA II "SA is a part of the BUMAR Group - National Armaments Concern. Reorganization of the enterprise and difficulties in maintaining production in the urban location led the landowners to the decision of selling the land. The area is 6 hectares. The project aims to develop not the next dormitory district for future residents, but the multi-purpose neighborhood, providing optimal conditions for living, working and relaxation.

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE
NEW URBAN MOBILITY

Ulice Mińska i Podskarbińska, tworzące szkielet terenu projektu są wkomponowane w układ komunikacyjny Pragi Południe. Teren jest dobrze skomunikowany z prawobrzeżną stroną miasta, zarówno przez sieć komunikacji publicznej (tramwaje, autobusy i kolej) jak i infrastrukturę dla prywatnych aut osobowych. Nierozwiązana jest kwestia dostępności terenu od północy oraz niedostateczne jest skomunikowanie obszaru z centrum miasta. Silnym impulsem dla jego rozwoju może się stać budowa planowanej linii metra.

Mińska and Podskarbińska streets, which form the base of the project site, are incorporated into the transportation system of South Praga. The area is well connected with the right bank side of the city, both by the public transport network (tram, bus and rail) and the infrastructure for private cars. The issue of availability from the north remains unresolved, and the communication with the city center is insufficient. The planned construction of Metro lines could become a strong incentive for district development.

PROBLEMATYKA SOCJALNA
NEW SOCIAL LIFE

Dzielnica Praga Południe prowadzi działania rewitalizacyjne obejmujące zarówno modernizację zaniedbanej tkanki miejskiej jak i programy społeczne wspierające mieszkańców. Problemem jest zjawisko gentryfikacji i wypierania miejscowej ludności przez nowych, zamożnych mieszkańców. Nowa zabudowa powinna sprzyjać integracji starych i nowych mieszkańców z uwzględnieniem potrzeb obydwu stron. Praga staje się dzielnicą popularną wśród młodych ludzi – szczególnie dzięki niższym cenom wynajmu oraz przez zlokalizowane tu cieszące się renomą prywatne szkoły wyższe. Projektowana przestrzeń powinna być wielofunkcyjna i różnorodna, sprzyjać aktywności różnych grup społecznych.

South Praga District carries out the revitalization including both the modernization of neglected urban fabric and social programs to support residents. The problems are gentrification and displacement of local populations by new, wealthy residents. The new development should promote the integration of old and new residents and take into account the needs of both parties. Praga became a popular borough among young people, especially due to lower rents and proximity to reputable private universities. New space should be versatile and diverse, and support the activities of various social groups.

PROBLEMATYKA EKOLOGICZNA
NEW ECOLOGY

Podstawą zrównoważonego rozwoju dzielnicy powinno być zachowanie właściwej proporcji zabudowy mieszkaniowej, terenów rekreacji i pracy, tak aby minimalizować obciążenie środowiska przez komunikację. Na południe od terenu opracowania przebiega jeden z głównych ciągów przyrodniczych Warszawy (Park Skaryszewski, Porta Praski). Północna granica projektu przylega do ekstensywnych terenów kolejowych. Nowoczesne rozwiązania technologiczne umożliwiają odzyskanie części terenu torowisk, które w przyszłości mogłyby przekształcić się w atrakcyjne tereny rekreacyjne z traktami
komunikacji pieszej i rowerowej, wplecione w ekosystem Warszawy.

The basis for the sustainable development of the district should be the appropriate proportion of housing, recreation and work areas, in order to minimize the burden on the environment through communication. To the south of the development site runs one of the main Warsaw natural routes (Skaryszewski Park, Port Praga). The northern border of the project is adjacent to the large railway areas. Modern technologies will allow to recover part of the trackway area, which in the future could be transformed into attractive recreational areas with pedestrian and bicycle routes, woven into the ecosystem of Warsaw.

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: europan_e11_mysl_przewodnia.pdf, rozmiar pliku: 124.33 KB)
    Pobierz