EUROPAN

EUROPAN

Pytania i odpowiedzi w E10

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 26 Listopada, 2010 - 12:04, admin

Pytania i odpowiedzi w E10

Europa Polska – Podskarbińska - pytania i odpowiedzi.

Pytanie 1:
Czy jest określone, które budynki są do wyburzenia?
Question 1:
Is it written which buildings on site are to be demolished?

Odpowiedź 1:
Organizator nie określa, które budynki są przeznaczone do wyburzenia. Decyzję tą pozostawia dla Uczestnika. Organizator nie nakłada, żadnych ograniczeń w kreowaniu i komponowaniu przestrzeni.
Uczestnik, powinien jednak zwracać uwagę na wyraźne podziały granic pomiędzy strefami stopnia dokładności opracowania zadania projektowego. Podział na Conurbation, Study Site i Project Site.Organizator granice te przedstawił za pomocą kolorów.
Answer 1:
The Organiser does not specify which buildings are to be demolished. The decision is up to the Participant. The Organiser imposes no limitations on the scope of the building up and shaping of the area. The Participant should, however, pay attention to clear boundary line divisions between different levels of precision in the developed project task - the division into Conurbation, Study Site, and Project Site. The boundaries are presented with the use of different colours.

Pytanie 2:
Czy w projekcie trzeba odnieść się do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego?
Czy Al. Tysiąclecia powinna być uwzględniona w projekcie?
Question 2:
Is it necessary to refer to Local Area Development Plans in the project? Should Tysiąclecia Avenue be included in the project?

Odpowiedź 2:
Organizator w zakresie przestawionych materiałów opisujących lokalizację powołuje się na
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
m. st. WARSZAWY ze zmianami. Dokument ten jest obowiązujący dla projektantów pracujących nad obszarami tematycznie zbieżnymi z zakresem wyżej przytoczonego studium. Organizator jest zdania, iż każdy Uczestnik powinien odnieść się do decyzji planistycznych zawartych w tym dokumencie. Do jego decyzji pozostawia się utrzymanie w mocy jego zapisów lub jego zakwestionowanie. Organizator oczekuje jednak klarownego wytłumaczenia toku postępowania Uczestnika.
Answer 2:
As far as the presented materials describing the location of the project are concerned, the Organiser refers to the STUDY OF LAND-USE CONDITIONS AND DIRECTIONS (THE LAND-USE PLAN) for the city of Warsaw, as amended. The document is binding on all architects (designers) working on the areas thematically connected with the field of the above-mentioned study. The Organiser believes that each Participant should refer to the planning decisions included in this document. It is up to the Participant whether the provisions of the document will be considered binding or can be questioned. The Organiser expects, however, the Participant to provide detailed explanations of the course of action chosen by the Participant.

Pytanie 3:
DXF WARSZAWA-PL-SS-M1.dxf oraz WARSZAWA-PL-C-M1.dxf, są puste.
Question3:
The dxf files (WARSZAWA-PL-SS-M1.dxf and WARSZAWA-PL-C-M1.dxf) are empty.
Can you upload some dxf files with the plan of the project site?

Odpowiedź 3:
Wszystkie pliki udostępnione do Państwa dyspozycji działają. Prosimy o ponowną ich weryfikację na stronie, z której Państwo je pobierali.
Answer 3:
All files made available for you work properly. Please check the files once again on the website you downloaded the files from.

Pytanie 4:
Czy jest możliwość otrzymania plików DWG?
Question 4:
We have a question regarding the documents. We've noted the presence of a \"dxf file\" with an x-reference containing tif files. Are we going`to have dwg files of the site?

Odpowiedź 4:
Organizator zgodnie z Regulaminem Europa E11, udostępnił dla Uczestników materiały graficzne Wyłącznie w formacie DXF oraz PDF. Format. Format DWG nie jest objęty regulaminem. Organizator nie może udzielać takich materiałów.
Answer4:
In accordance with the Rules of Europa E11, the Organiser has made available for the Participants graphic materials in DXF and PDF files only. DWG files are not included in the Rules, so the Organiser cannot provide Participants with such materials.

Pytanie5:
Proszę o informację o składzie Jury konkursowego.
Niestety informacja ta nie jest dostępna na stronie konkursu. (Można odnaleźć tylko skład Jury z roku 2010)
Question 5:
Who does the Jury of the competition consist of? Unfortunately this information is not available from the competition website (Only the list of members of the Jury from 2010 is available).

Odpowiedź 5:
Jury podstawowe – Europan E11 Polska
Frauke Burgdorff – architekt Europan E11 Niemcy
Katarzyna Furgalińska - architekt Europan E11 Polska
Holger Kleine – architekt Europan E11 Niemcy
Marek Mikos - architekt Europan E11 Polska
Tomasz Zemła - architekt Europan E11 Polska
Joanna Szczepańska – architekt, psycholog - Europan E11 Polska
Karol Kobos - dziennikarz Europan E11 Polska
Jury zastępcze – Europan E11 Polska
Borys Juraszyński - architekt Europan E11 Polska
Sekretarz Jury – Europan E11 Polska
Hubert Wójcicki - architekt Europan E11 Polska

Answer 5:
The Basic Jury – Europan E11 Poland
Frauke Burgdorff – architect, Europan E11 Germany
Katarzyna Furgalińska – architect, Europan E11 Poland
Holger Kleine – architect, Europan E11 Germany
Marek Mikos – architect, Europan E11 Poland
Tomasz Zemła – architect, Europan E11 Poland
Joanna Szczepańska – architect, psychologist - Europan E11 Poland
Karol Kobos – journalist, Europan E11 Poland
Substitute Jury  – Europan E11 Poland
Borys Juraszyński – architect, Europan E11 Poland
Secretary of the Jury – Europan E11 Poland
Hubert Wójcicki – architect, Europan E11 Poland

Pytanie 6:
Jaka intensywność zabudowy jest przewidziana na działce?
Question 6:
Is there any expected plot ratio?

Odpowiedź 6:
Organizator nie narzuca Uczestnikowi żadnych wartości intensywności zabudowy na terenie lokalizacji. Organizator nie nakłada, żadnych ograniczeń w kreowaniu i komponowaniu przestrzeni.
Uczestnik, powinien jednak zwracać uwagę na wyraźne podziały granic pomiędzy strefami stopnia dokładności opracowania zadania projektowego. Podział na Conurbation, Study Site i Project Site.Organizator granice te przedstawił za pomocą kolorów. Wszystkie dane zawarte w materiałach otrzymanych od Organizatora Uczestnik powinien traktować nie, jako wytyczna, lecz pewna wskazówka – mając na uwadze, iż jest to konkurs idei.
Answer 6:
The Organiser does not impose any plot ratio on the location area and does not place any limitations on the scope of the building up and shaping of the area. The Participant should, however, pay attention to clear boundary line divisions between different levels of precision in the developed project task. The division into Conurbation, Study Site, and Project Site. The Organiser has presented these boundaries with the use of different colours. All data contained in the materials obtained from the Organiser should be considered as guidelines and not instructions – this is a competition of ideas.

Pytanie 7:
Czy jest przewidziany program w projekcie poza mieszkaniowym?
Question 7:
Is there any additional programme required in the project except for housing?

Odpowiedź 7:
Organizator nie ogranicza uczestnika w doborze programu funkcjonalnego na terenie lokalizacji.
Wszelkie decyzje dotyczące planowania urbanistycznego oraz kompozycji architektonicznych podjęte w ramach Conurbation, Study Site, Project Site – pozostawia się wyłącznie Uczestnikom. Organizator oczekuje jednak klarownego wytłumaczenia toku postępowania Uczestnika.
Answer 7:
The Organiser imposes no limitations as far as the choice of the functional programme for the location area is concerned. All decisions concerning urban design and architectural composition in the fields of Conurbation, Study Site, and Project Site are to be made by the Participants. The Organiser expects, however, the Participant to provide a detailed explanation of the chosen course of action.

Pytanie 8:
Czy projekt - fizyczna interwencja może znajdować się tylko w granicach czerwonej linii? Czy może również zakładać mniejsze interwencje w obrębie żółtej granicy? A nawet czerwonej?
Question 8:
Should the project – physical intervention - be located within the red boundary line only? Or can the project assume some smaller interventions within the yellow or even the red boundary line?

Odpowiedź 8:
Określenie „fizyczna interwencja” jest dla Organizatora niejasna.
W materiałach przygotowanych dla Uczestników kolorem czerwonym ograniczony został teren Projekt Site, czyli obszar interwencji architektoniczno – urbanistycznych. Można uznać zgodnie z podanymi w regulaminie skalami, – iż jest to teren dla opracowania pokazującego projekt w ujęciu najbardziej detalicznym.
Pozostały teren jest obwiedziony:
Study Site – kolor żółty
Conurbation – kolor różowy
Tereny te powinny być opracowane przez Uczestnika na zasadzie studium urbanistycznego popartego graficznymi wnioskami.
Organizator nie narzuca Uczestnikowi formy opracowania i przedstawienia różnych aspektów dotyczących decyzji planistycznych. Uczestnik jednak powinien pamiętać, że tematem podstawowym
dla „fizycznych interwencji” jest teren Project Site.
Answer 8:
The term ”physical intervention” remains unclear for the Organiser. In the materials prepared for the Participants, the red colour refers to the area of the Project Site i.e. the area of architectural and urban interventions. We can assume that according to the scales included in the Rules this is the area assigned to the preparation of the most detailed project.
The remaining areas are presented with the use of the following colours:
Study Site – yellow
Conurbation - pink
The areas should be analysed by the Participant in the form of an urban design study supported with graphical conclusions.
The Organiser imposes neither the form of the analysis nor the method of presentation of the different aspects concerning concerning planning decisions. Participants should, however, remember that the basic subject for  ”physical interventions” is the area of the Project Site.

Pytanie 9:
W jaki sposób projekt miałby fizycznie usprawniać tereny pokolejowe - przekształcając je na tereny rekreacyjne i ewentualna integracje z Praga Pn, np, mosty czy kładki piesze, jeżeli teren graniczny pomiędzy Praga Pn i Pd nie jest częścią wskazanej działki do interwencji?
Question 9:
In what way should the project make the areas of the former railway facilities more efficient – should these areas be transformed into recreational areas and possibly connected with Praga Północ e.g. by means of bridges or footbridges, provided that the area is located between Praga Północ and Praga Południe and it is not a part of the plot assigned for intervention?

Odpowiedź 9:
Organizator nie ogranicza uczestnika w doborze programu funkcjonalnego na terenie lokalizacji.
Wszelkie decyzje dotyczące planowania urbanistycznego oraz kompozycji architektonicznych podjęte w ramach Conurbation, Study Site, Project Site – pozostawia się wyłącznie Uczestnikom. Organizator oczekuje jednak klarownego wytłumaczenia toku postępowania Uczestnika.
Answer 9:
The Organiser imposes no limitations as far as the choice of functional programme in the location area is concerned. All decisions concerning urban design and architectural composition in the fields of the Conurbation, the Study Site, and the Project Site are to be made by the Participants. The Organiser expects, however, the Participant to provide a detailed explanation of the chosen course of action.

Pytanie10:
Czy istnieje dokumentacja wykorzystania traktów kolejowych w sąsiedztwie działki? Tzn, które z traktów są w użyciu a które nie - które ewentualnie mogłyby podlegać rewitalizacji?
Question 10:
Is there any documentation concerning the use of railway tracks in the neighbourhood of the plot? Which of the tracks are still in use and which are not – which tracks could be considered as subject to revitalisation?

Odpowiedź 10:
Organizator nie dysponuje takimi materiałami.
Answer 10:
The Organiser is in possession of no such information.

Pytanie 11:
Question11:
Do the organisers of the competition take into consideration the possibility of creating a connection between Podskarbińska Street and Księżnej Anny Street by a tunnel or a bridge in the future?

Odpowiedź 11:
Organizator nie ogranicza uczestnika w doborze programu funkcjonalnego na terenie lokalizacji.
Wszelkie decyzje dotyczące planowania urbanistycznego oraz kompozycji architektonicznych podjęte w ramach Conurbation, Study Site, Project Site – pozostawia się wyłącznie Uczestnikom. Organizator oczekuje jednak klarownego wytłumaczenia toku postępowania Uczestnika.

Answer 11:
The Organiser poses no limitations as far as the choice of functional programme in the location area is concerned. All decisions concerning urban design and architectural composition in the fields of the Conurbation, the Study Site, and the Project Site are to be made by the Participants. The Organiser expects, however, the Participant to provide a detailed explanation of the chosen course of action.

Pytanie 12:
Question 12:
The site and its surroundings have been divided into project site study site and conurbation. I assume that all the terrain in the project site area is allowed for transformation according to competitors’ wishes (or are there any restrictions?). I also assume that it is allowed (on a larger scale) to suggest transformation beyond the project site (in the study site and conurbation) area. Is that correct?

Odpowiedź 112:
Organizator nie ogranicza uczestnika w doborze programu funkcjonalnego na terenie lokalizacji.
Wszelkie decyzje dotyczące planowania urbanistycznego oraz kompozycji architektonicznych podjęte w ramach Conurbation, Study Site, Project Site – pozostawia się wyłącznie Uczestnikom. Organizator oczekuje jednak klarownego wytłumaczenia toku postępowania Uczestnika.
Answer 12:
The Organiser imposes no limitations as far as the choice of functional programme in the location area is concerned. All decisions concerning urban design and architectural composition in the fields of the Conurbation, the Study Site, and the Project Site are to be made by the Participants. The Organiser expects, however, the Participant to provide a detailed explanation of the chosen course of action.

Pytanie 13:
Czy są jakieś ograniczenia co do użycia skal na rysunkach?
Question13:
Is the only limitation concerning the scale of the drawings, I.e. it is supposed to be showed graphically, or are the drawings expected to be laid out in some specific scale?

Odpowiedź 13:
Organizator przygotował materiały dla Uczestników w określonych przez Regulamin Europa E11 skalach liniowych. Jednak Organizator dopuszcza do prezentowania decyzji planistycznych na planszach wystawowych również w innych skalach. Ważne jest by praca była czytelna dla oceniającą ją Jury. Praca powinna być zaprezentowana w sposób klarowny, niepowodujący trudności w odczytaniu wszystkich decyzji projektowych Uczestnika.
Answer 13:
The Organiser has prepared materials for participants as defined by the Terms of Europe E11 linear scales. However, the Organiser allows the presentation of planning decisions on exhibition boards in other scales. It is important that the work is clear to the jury evaluating it. Work should be presented in a clear way, not causing difficulty in reading all the design decisions of the Participant.

Question14:
In the Rules it has been pointed out that the submitted boards are to be divided into one board with urban ideas developed in the project with reference to the concerns of the city and the thematic orientations of the proposal and two boards presenting the whole project. Does that mean, that on the first board there should be graphics/drawings/text about the site’s general problems/advantages and the general idea conurbation and study site scale, while the two remaining boards are to be left for showing the project in project site scale, or is that wrong interpretation?

Odpowiedź 14: Tak jest to prawidłowa interpretacja. Jest ona w zgodzie z Regulaminem Europa E11.
Answer 14: Yes, such interpretation is correct and in accordance with the Rules of Europan E11.

Question15:
Should we assume that the new metro stop of the projected line 2 at Mińska street will be implemented?

Odpowiedzi 15:
Organizator w zakresie przedstawionych materiałów opisujących lokalizację powołuje się na
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
m. st. WARSZAWY ze zmianami. Dokument ten jest obowiązujący dla projektantów pracujących nad obszarami tematycznie zbieżnymi z zakresem wyżej przytoczonego studium. Organizator jest zdania, iż każdy Uczestnik powinien odnieść się do decyzji planistycznych zawartych w tym dokumencie. Do jego decyzji pozostawia się utrzymanie w mocy jego zapisów lub jego zakwestionowanie. Organizator oczekuje jednak klarownego wytłumaczenia toku postępowania Uczestnika.
Answer 15:
As far as the presented materials describing the location of the project are concerned, the Organiser refers to the STUDY OF LAND-USE CONDITIONS AND DIRECTIONS (LAND-USE PLAN) for the city of Warsaw, as amended. The document is binding on all architects (designers) working on the areas thematically connected with the scope of the above-mentioned study. The Organiser believes that each Participant should refer to the planning decisions included in this document. It is up to the Participant whether the provisions of the document will be considered binding or will be questioned. The Organiser expects, however, the Participant to provide a detailed explanation of the course of action chosen by the Participant.